Nouvelle lettre pastorale du cardinal De Kesel : Poursuivre le chemin synodal. 

 

Poursuivre le chemin synodal ensemble
De synodale weg verderzetten

Ce n’est pas pour mettre fin à notre démarche synodale que nous nous sommes réunis ici. Bien au
contraire ! Je veux avant tout, aussi au nom de mes confrères évêques, remercier ce qui s’est fait
dans les différents vicariats et ce qui s’est fait par nos deux coordinateurs diocésains. Je les remercie
aussi pour le rapport de synthèse. Et bien sûr grand merci à tous ceux et celles qui ont participé à ce
processus synodal. C’est à l’occasion de ce rapport de synthèse que j’ai écrit une lettre pastorale. Je
ne veux pas la lire intégralement. Elle est trop longue pour cela. Chacun et chacune de vous recevra
tantôt un exemplaire. Mais je veux partager avec vous ce que le processus synodal signifie pour nous
et comment continuer sur ce chemin.

Wanneer we het syntheseverslag van het synodaal proces in ons aartsbisdom lezen, krijgen we een
beeld van wat bij velen in onze kerkgemeenschap leeft. De weg die we tot nu toe hebben afgelegd,
maar ook de hoop op verdere stappen die moeten gezet worden. Er wordt verlangd naar een Kerk
die weliswaar het ideaal niet loslaat en weet heeft van de radicaliteit van het Evangelie, maar die
tegelijk ruimhartig en barmhartig is en niemand uitsluit. Een Kerk die vanuit de waarheid van het
Evangelie niet direct oordeelt, maar ook kan luisteren naar mensen en hen probeert te begrijpen.

Le rapport témoigne d’un grand désir d’une Eglise moins cléricale. Le cléricalisme est une menace
pour tous ceux et celles qui ont une responsabilité dans l’Eglise. Ce qui ne veut pas dire que tous ont
la même responsabilité ou autorité. L’Eglise est un corps structuré. Une aspiration importante
concerne la place de la femme dans l’Eglise. Il est vraiment important que des avancées soient faites
dans ce domaine et que l’accès des femmes au ministère du diaconat soit sérieusement examiné.
Mais il est tout aussi important que des responsabilités d’autorité qui ne nécessitent pas l’ordination
soient confiées à des femmes. Il n’est pas bon pour l’Eglise qu’elle ne soit qu’une affaire d’hommes.
C’est non seulement un mauvais signal pour la société mais cela donne aussi une image dans laquelle
on peine à reconnaître l’Evangile.

Het diep verlangen dat in het syntheserapport telkens wordt uitgedrukt is tweevoudig. Er is het
verlangen naar authenticiteit. Het verlangen naar een Kerk die dicht bij het Evangelie blijft. Een Kerk
die trouw is aan haar opdracht en die, als het moet, ook tegendraads kan zijn. Maar tegelijk ook het
verlangen naar aggiornamento, zoals paus Johannes XXIII het noemde. Het is het verlangen dat de
Kerk, juist in haar zoeken naar meer authenticiteit, toch niet de wereld en de cultuur de rug toekeert
en zich op zichzelf terugtrekt. Dat ze niet vervreemdt van de wereld en een eigen aparte wereld
creëert naast de wereld. In één woord: dat ze innig verbonden en solidair blijft met het wel en wee
van deze wereld.

Je partage l’espoir de beaucoup que le prochain Synode prenne les décisions justes et nécessaires.
Rencontrer toutes les attentes est évidemment impossible. Le rapport final pour notre diocèse rend
bien compte de ce qui vit dans la communauté chrétienne mais il montre aussi que tous ne pensent
pas la même chose et n’ont pas les mêmes attentes. Les attentes vont en sens divers ainsi que les
options quant au chemin à suivre. Il nous faut apprendre à vivre avec ce fait. En soi, c’est même une
bonne chose.

Il est important que dans l’Eglise, de haut en bas, chacun puisse dire ce qu’il pense. La diversité n’est
pas telle qu’elle serait une menace pour l’unité mais elle est un signe de vitalité. Cette unité reste
néanmoins un souci. Elle n’est pas garantie par définition. Et pourtant, elle est tellement importante
pour l’avenir. Personne ne peut estimer que le prochain Synode et le processus qui le précède ne
seraient une réussite qu’à la condition que ses propres conceptions et attentes l’auraient emporté.

Het is niet zo dat we na heel het synodaal proces dat we achter de rug hebben, nu maar zitten te
wachten op de resultaten. We hebben ondertussen wel iets geleerd! Iets dat trouwens van groot
belang zal blijven. We hebben namelijk naar elkaar geluisterd. Luisteren naar elkaar en samen
onderscheiden is niet alleen belangrijk om tot resultaten te komen.

Ze maken zelf al deel uit van datgene wat men wil bereiken. Want dat blijft het doel van het synodaal
proces: een meer broederlijke Kerk te zijn. Alle veranderingen en vernieuwingen die we verwachten
zullen toch maar zin hebben als juist dàt niet uit het oog verloren wordt. Institutionele veranderingen
en hervormingen kunnen nog zo noodzakelijk zijn, ‘als ik de liefde niet heb, baat het mij niets’ (1 Kor
13,3).

La synodalité nous aide à être une Eglise plus missionnaire. Il est vraiment important de ne pas le
perdre de vue. N’oublions pas que l’annonce de l’Evangile reste le but à atteindre. Il nous préserve
d’aborder les réformes et les renouvellements de façon purement intra-ecclésiale. Si nous aspirons à
une Eglise plus fraternelle et synodale, ce n’est pas pour être dans l’air du temps ou simplement en
vue d’une plus grande convivialité. C’est pour être des signes vivants de l’Evangile afin qu’en nous on
puisse reconnaître ce que le Seigneur a en vue avec son Evangile. Nous devons toujours nous poser la
question de savoir si, par ce que nous disons et faisons, nous faisons davantage et mieux connaître
l’Evangile.

Maar juist in deze opdracht om het Evangelie bekend te maken, ervaren we vandaag en in onze tijd
een grote onmacht. We zijn een kleinere Kerk geworden. Wanneer we onze situatie vergelijken met
die van enkele decennia terug, beleven we die dikwijls als achteruitgang en verlies. Als je alleen de
cijfers bekijkt, is dat ook zo. En dan stellen we ons geregeld de vraag hoe we het tij kunnen keren.

Het klinkt ook nu en dan door in het syntheserapport. Hoe kunnen we opnieuw meer mensen
bereiken? Het is een vraag die ons achtervolgt. En het is natuurlijk een legitieme vraag. Een Kerk wil
en moet naar buiten uitstralen. Zij vormt geen gesloten groep. Zij moet ook nieuwe leden kunnen
aantrekken, mensen die tot nu toe niet tot haar kring behoorden. Het is een teken van vitaliteit.

Pourtant il ne s’agit pas d’une question de nombre. La question n’est pas de savoir comment nous
pouvons devenir plus nombreux mais bien d’abord que signifions-nous, nombreux ou pas, en tant
qu’Église ? Je cite le Pape François : « Le problème n’est pas d’être peu nombreux mais d’être
insignifiants. Je pense que la préoccupation surgit quand nous sommes obsédés par l’idée de pouvoir
être signifiants seulement si nous sommes une masse et si nous occupons tous les espaces. » C’est
cette idée qui nous paralyse et nous enlève toute joie et tout enthousiasme dans notre mission.
Ailleurs le Pape François dit, en citant Benoît XVI : « L’Eglise ne grandit pas par prosélytisme mais par
attraction. »

De omstandigheden en de historische context waarin we vandaag als Kerk leven en verkondigen, zijn
niet meer die van vroeger. We leven als Kerk in de diaspora. Het is niet onze opdracht om opnieuw
een homogeen christelijke samenleving op te bouwen. Deze seculiere en daarom pluralistische
cultuur waar de eerbied voor de ander en de vrijheid van godsdienst het samenleven mogelijk maakt,
is geenszins een bedreiging. Het is niet onze taak om dat ongedaan te maken. Maar wel om te
midden van die samenleving, in alles wat we zijn of zeggen en doen, een teken te zijn van Gods liefde
voor deze wereld. Niet veroveren, maar aanwezig zijn: dat is onze zending.

Mais ça reste un très grand défi : comment être présent comme Eglise et annoncer l’Evangile dans
une culture qui est basée sur le respect des convictions d’autrui. Dans la première lettre de Pierre il
est écrit que nous devons toujours être prêts à rendre compte de l’espérance qui est en nous, mais il
ajoute « faites-le avec douceur et respect » (1P 3,16).

Zachtmoedigheid en respect: die beide woorden zijn me zeer dierbaar geworden. Allereerst in de
wijze waarop we binnen de kerkgemeenschap met elkaar omgaan. Daarin is het synodaal proces een
grote leerschool geweest. Maar diezelfde eerbied en zachtmoedigheid gelden ook voor onze
ontmoeting met mensen buiten de Kerk. Of met hen die wat verder af staan of zoekend zijn.
De wijze waarop we hen ontmoeten is zo belangrijk. Het gaat hier niet om pastorale tactiek. Het gaat
om de authenticiteit van de ontmoeting. Mensen goed ontvangen. Geïnteresseerd zijn in hen, in wat
ze te zeggen hebben, in hun vreugde en verdriet. Het zijn geen klanten en wij zijn geen
functionarissen van een instituut voor religieuze aangelegenheden.

C’est la voie qu’a poursuivi Charles de Foucauld. Il a longtemps habité parmi des Touaregs. Ils étaient
tous musulmans. C’était son grand désir de leur faire connaître Jésus. Il a progressivement compris
qu’il devait partager leur vie, devenir l’un d’entre eux, leur ami, leur compagnon. C’était la seule
manière de témoigner de l’Évangile. Ce sont l’amitié et la solidarité qui évangélisent. Partager la vie
comme Dieu lui-même nous a apporté l’Evangile en partageant notre existence. « Le Verbe s’est fait
chair et il a habité parmi nous » (Jn 1,14). Il en va ainsi aussi de l’Église : elle ne peut annoncer
l’Évangile qu’à la condition de partager le sort de l’Humanité.

Dan blijft natuurlijk de vraag of een dergelijke pastorale houding efficiënt is en tot resultaten leidt.
Ook dat is een vraag die ons achtervolgt en dikwijls verlamt. Ook hier hebben we veel te leren van
Charles de Foucauld. In al de jaren dat hij onder de Toearegs leefde, heeft hij niemand bekeerd. Zelfs
geen medewerkers gevonden. Waarom daar blijven en niet elders gaan waar de omstandigheden
beter zijn met meer kans op slagen? Hij heeft het niet gedaan. Hij kon het ook niet: daarvoor was hij
te zeer hun vriend geworden.

Weggaan zou alleen betekenen dat hij, als puntje bij paaltje komt, niet één van hen was. Dat hij er
alleen was om hen te bekeren. Zoals de gemeenschap van Tibhirine gebleven is, ook toen de
monniken wisten hoe levensgevaarlijk het was. Ook broeder Charles is gebleven. Gaandeweg heeft
hij de zin ontdekt van deze trouw en deze aanwezigheid. Alleen zo kan het Evangelie verkondigd
worden. Alleen zo valt het zaad in de goede grond en niet langs de weg of op rotsachtige plekken.

Telle est la route que nous pouvons emprunter aujourd’hui. C’est le chemin synodal que nous avons
à poursuivre. Rester fidèle et ne pas désespérer. Se soutenir mutuellement et ne pas abandonner.
S’aider à continuer à découvrir la beauté de l’Évangile. Ne pas croire que le sens de notre mission
peut être évalué par des résultats quantifiables. Continuer à s’écouter et ne pas « céder à l’esprit de
parti ni à la vanité » (Ph 2,3).

Et surtout trouver joie et espérance dans la foi que rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu.
En son Fils, mort et ressuscité, Il nous a aimés, nous et le monde, jusqu’au bout, une alliance nouvelle
et éternelle. Ce qu’il a commencé, Il le mènera à son terme. C’est avec ces mots que l’Écriture se
termine « Voyez, Je fais toutes choses nouvelles » (Ap 21,5).

Brussel, 9 octobre 2022

+Jozef Kardinaal De Kesel
Archevêque de Malines-Bruxelles